Chuyên mục

Toán Học
 1. 116 thảo luận
 2. 0 subcategories
 3.   RSS feed
Vật Lý
 1. 116 thảo luận
 2. 0 subcategories
 3.   RSS feed
Hóa Học
 1. 124 thảo luận
 2. 0 subcategories
 3.   RSS feed
Sinh Học
 1. 116 thảo luận
 2. 0 subcategories
 3.   RSS feed
Anh Văn
 1. 116 thảo luận
 2. 0 subcategories
 3.   RSS feed
Ngữ Văn
 1. 120 thảo luận
 2. 0 subcategories
 3.   RSS feed

Đăng Nhập

Vừa được trả lời

2FeS + 10H2SO4 -> Fe2(SO4)3 + 10H2O + 9SO2 Hình như bạn viết thừa S...
Dung môi là chất có khả năng hòa tan chất khác để tạo thành dung dịch Chất tan là chất bị hòa tan trong dung môi Dung dịch là hỗn hợp đồng nhất giữa dung môi và chất tan Ví dụ: Trong dung dịch nước...
Hình như pt này ko tồn tại bạn ơi ...
Mình méo biết nó có xảy ra ko nhưng theo yêu cầu thì: xFeO3 + (3x-2y)H2-->2FexOy + (3x-2y)H2O...
Mệnh đề sai (chẳng hạn với n = 1 thì 21 < 1 + 2 = 3). Mệnh đề phủ định là: “∃n ∈ N, 2n < n + 2”....