Chuyên mục

Toán Học
 1. 116 thảo luận
 2. 0 subcategories
 3.   RSS feed
Vật Lý
 1. 116 thảo luận
 2. 0 subcategories
 3.   RSS feed
Hóa Học
 1. 132 thảo luận
 2. 0 subcategories
 3.   RSS feed
Sinh Học
 1. 116 thảo luận
 2. 0 subcategories
 3.   RSS feed
Anh Văn
 1. 116 thảo luận
 2. 0 subcategories
 3.   RSS feed
Ngữ Văn
 1. 120 thảo luận
 2. 0 subcategories
 3.   RSS feed

Đăng Nhập

Vừa được trả lời

[OH-] = (10^-14) / [H+] = 10^-14 / 10^-12 = 10^-2 = 0,01 M...
Thể tích của H2 = 4,48 => số mol H2 = 0,2 gọi số mol của Al, Fe lần lượt là x,y PTHH 2Al + 6HCl => 2AlCl3 + 3H2 x => 3x Fe + 2HCl => FeCl2 + H2 y => y Từ PT ta có hệ...