Chuyên mục

Toán Học
 1. 116 thảo luận
 2. 0 subcategories
 3.   RSS feed
Vật Lý
 1. 116 thảo luận
 2. 0 subcategories
 3.   RSS feed
Hóa Học
 1. 116 thảo luận
 2. 0 subcategories
 3.   RSS feed
Sinh Học
 1. 116 thảo luận
 2. 0 subcategories
 3.   RSS feed
Anh Văn
 1. 116 thảo luận
 2. 0 subcategories
 3.   RSS feed
Ngữ Văn
 1. 120 thảo luận
 2. 0 subcategories
 3.   RSS feed

Đăng Nhập

Vừa được trả lời

Mệnh đề sai (chẳng hạn với n = 1 thì 21 < 1 + 2 = 3). Mệnh đề phủ định là: “∃n ∈ N, 2n < n + 2”....
Mệnh đề đúng (chẳng hạn n = 2, khi đó 22 + 1 = 5 là số nguyên tố). Mệnh đề phủ định: “∀n ∈ N, 2n + 1 là hợp số”....
Mệnh đề sai (chẳng hạn, với n = 3 thì 3^2 - 1 = 8 không là bội số của 3). Ta có mệnh đề phủ định: “∃n ∈ N*, n^2 - 1 không là bội số của 3”....
Mệnh đề P(5): “5^2 - 1 chia hết cho 4” là mệnh đề đúng, mệnh đề P(2): “2^2 - 1 chia hết cho 4" là mệnh đề sai....
Phát biểu mệnh đề P ⇔ Q bằng hai cách. Cách 1. “Tứ giác ABCD là hình vuông khi và chỉ khi tứ giác ABCD là hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc”. Cách 2. “Tứ giác ABCD là hình vuông nếu và c...