1. Đặng Lê Nguyên Phương
  2. Toán Học
  3. Chủ nhật, 27 Tháng 1 2019
  4.  Theo dõi qua email
Câu này giải thế nào nhỉ: Tính hệ số của x⁷ trong khai triển (1 + x)¹¹?
Bình luận
There are no comments made yet.
Chấp Nhận Câu Trả Lời Pending Moderation
0
Votes
Undo
Hệ số của x⁷ trong khai triển (1 + x)¹¹ là C⁷₁₁ = 330
Bình luận
There are no comments made yet.
  1. hơn một tháng trước
  2. Toán Học
  3. # 1
  • Trang :
  • 1


There are no replies made for this post yet.
However, you are not allowed to reply to this post.

Đăng Nhập

Vừa được trả lời

a) pt tự viết nH2so4=0,8mol nH2=7,84/22,4 = 0,35mol => nH2SO4 (pư vs Mg) =0,35 mol => nH2SO4(td KOH) =0,8-0,35=0,45 mol b) do h2so4 dư lên ddA có pH<7 mt axit c) kl Mg = nH2 * 24 = ......
3Fe +2O2 > Fe3O4 0.3 0.2 0.1 nFe3O4 = 0.1 mol VO2 = 4.48 l mFe = 16.8 g...
C% = 3,56 / (3,56 +100)...
[OH-] = (10^-14) / [H+] = 10^-14 / 10^-12 = 10^-2 = 0,01 M...