1. Chu Phỉ
  2. Hóa Học
  3. Thứ sáu, 20 Tháng 9 2019
  4.  Theo dõi qua email
Cho 400ml dd H2SO4 2M phản ứng với dd KOH 2M thu đc dd A. Thêm 1 mẫu kim loại Mg vào dd A thấy có 7,84l khí thoát ra (ở đktc) khí này cháy đc trong kk với ngọn lửa màu xanh nhạt.
a) Viết các PTHH xảy ra
b) Dd A có độ pH lớn hơn, bé hơn hay bằng 7? Giải thích?
c) Tính khối lượng Mg đã phản ứng
Bình luận
There are no comments made yet.
Chấp Nhận Câu Trả Lời Pending Moderation
0
Votes
Undo
a) pt tự viết
nH2so4=0,8mol
nH2=7,84/22,4 = 0,35mol
=> nH2SO4 (pư vs Mg) =0,35 mol
=> nH2SO4(td KOH) =0,8-0,35=0,45 mol
b) do h2so4 dư lên ddA có pH<7 mt axit
c) kl Mg = nH2 * 24 = ...
Bình luận
There are no comments made yet.
  1. 4 tuần trước
  2. Hóa Học
  3. # 1
  • Trang :
  • 1


There are no replies made for this post yet.
However, you are not allowed to reply to this post.

Đăng Nhập

Vừa được trả lời

a) pt tự viết nH2so4=0,8mol nH2=7,84/22,4 = 0,35mol => nH2SO4 (pư vs Mg) =0,35 mol => nH2SO4(td KOH) =0,8-0,35=0,45 mol b) do h2so4 dư lên ddA có pH<7 mt axit c) kl Mg = nH2 * 24 = ......
3Fe +2O2 > Fe3O4 0.3 0.2 0.1 nFe3O4 = 0.1 mol VO2 = 4.48 l mFe = 16.8 g...
C% = 3,56 / (3,56 +100)...
[OH-] = (10^-14) / [H+] = 10^-14 / 10^-12 = 10^-2 = 0,01 M...