1. nguyenhuutin
  2. Hóa Học
  3. Thứ năm, 16 Tháng 5 2019
  4.  Theo dõi qua email
Mọi người có thể giải thích giùm mình các phản ứng xảy ra trong quá trình khí hóa trấu được không ạ!
C + O2 = CO2
C + H2O = CO + H2
CO + H20 = CO2 + H2
C + CO2 = 2 CO
C + 2 H2 = CH4
Bình luận
There are no comments made yet.
Chấp Nhận Câu Trả Lời Pending Moderation
0
Votes
Undo
Hỗn hợp khói (từ việc đốt trấu) gồm 3 chất không cháy là hơi nước (H2O), khí nitơ (N2), khí carbonic (CO2) và 8 chất cháy là methanol (CH3OH), nhựa than(CxHyO), aceton CH3COCH3), acid acetic (CH3COOH), carbon monoxid (CO), khí hydro (H2), khí mêtan (CH4) và bụi than (C).
Bình luận
There are no comments made yet.
  1. hơn một tháng trước
  2. Hóa Học
  3. # 1
  • Trang :
  • 1


There are no replies made for this post yet.
However, you are not allowed to reply to this post.

Đăng Nhập

Vừa được trả lời

a) pt tự viết nH2so4=0,8mol nH2=7,84/22,4 = 0,35mol => nH2SO4 (pư vs Mg) =0,35 mol => nH2SO4(td KOH) =0,8-0,35=0,45 mol b) do h2so4 dư lên ddA có pH<7 mt axit c) kl Mg = nH2 * 24 = ......
3Fe +2O2 > Fe3O4 0.3 0.2 0.1 nFe3O4 = 0.1 mol VO2 = 4.48 l mFe = 16.8 g...
C% = 3,56 / (3,56 +100)...
[OH-] = (10^-14) / [H+] = 10^-14 / 10^-12 = 10^-2 = 0,01 M...