1. Tran Khac Trung
  2. Hóa Học
  3. Thứ bảy, 20 Tháng 4 2019
  4.  Theo dõi qua email
:p :p Các bạn phân biệt dùm mình các khái niệm dung dịch, dung môi, chất tan với!

:) :) Xin cảm ơn!
Bình luận
There are no comments made yet.
Chấp Nhận Câu Trả Lời Pending Moderation
0
Votes
Undo
Dung môi là chất có khả năng hòa tan chất khác để tạo thành dung dịch
Chất tan là chất bị hòa tan trong dung môi
Dung dịch là hỗn hợp đồng nhất giữa dung môi và chất tan
Ví dụ: Trong dung dịch nước đường thì dung môi là nước, chất tan là đường
Bình luận
There are no comments made yet.
  1. hơn một tháng trước
  2. Hóa Học
  3. # 1
  • Trang :
  • 1


There are no replies made for this post yet.
However, you are not allowed to reply to this post.

Đăng Nhập

Vừa được trả lời

a) pt tự viết nH2so4=0,8mol nH2=7,84/22,4 = 0,35mol => nH2SO4 (pư vs Mg) =0,35 mol => nH2SO4(td KOH) =0,8-0,35=0,45 mol b) do h2so4 dư lên ddA có pH<7 mt axit c) kl Mg = nH2 * 24 = ......
3Fe +2O2 > Fe3O4 0.3 0.2 0.1 nFe3O4 = 0.1 mol VO2 = 4.48 l mFe = 16.8 g...
C% = 3,56 / (3,56 +100)...
[OH-] = (10^-14) / [H+] = 10^-14 / 10^-12 = 10^-2 = 0,01 M...