1. Nguyễn Đỗ Hoàng Duy
  2. Hóa Học
  3. Thứ ba, 09 Tháng 4 2019
  4.  Theo dõi qua email
Cho m gam hỗn hợp gồm Cu và Fe tác dụng với 80 gam dd H2SO4 98% (đặc) dư,đun nóng được 5.6 lít khí SO2 ở đktc và dd X. Mặt khác cho m gam hỗn hợp trên vào dd HCl dư thì thu được 2.24 lít khí ở đktc:
a) Tính % của Cu,Fe trong hỗn hợp ban đầu
b) Tính nồng độ C% các chất trong dd X. Biết hiệu suất các phản ứng 100%
:D Cảm ơn mọi người trước nha <3
Bình luận
There are no comments made yet.


There are no replies made for this post yet.
However, you are not allowed to reply to this post.

Đăng Nhập

Vừa được trả lời

a) pt tự viết nH2so4=0,8mol nH2=7,84/22,4 = 0,35mol => nH2SO4 (pư vs Mg) =0,35 mol => nH2SO4(td KOH) =0,8-0,35=0,45 mol b) do h2so4 dư lên ddA có pH<7 mt axit c) kl Mg = nH2 * 24 = ......
3Fe +2O2 > Fe3O4 0.3 0.2 0.1 nFe3O4 = 0.1 mol VO2 = 4.48 l mFe = 16.8 g...
C% = 3,56 / (3,56 +100)...
[OH-] = (10^-14) / [H+] = 10^-14 / 10^-12 = 10^-2 = 0,01 M...