1. Trần Hoàng Long
  2. Toán Học
  3. Thứ ba, 29 Tháng 1 2019
  4.  Theo dõi qua email
Giúp mình tính cái này với ạ

Tính (x^3 – 2x^2 + x – 1)(5- x)
Bình luận
There are no comments made yet.
Chấp Nhận Câu Trả Lời Pending Moderation
0
Votes
Undo
(x^3 – 2x^2 + x – 1)(5 – x)

= (x3 – 2x^2 + x – 1).5 + (x^3 – 2x^2 + x – 1).(–x)

= x^3.5 + (–2x^2).5 + x.5 + (–1).5 + x^3.(–x) + (–2x^2).(–x) + x.(–x) + (–1).(–x)

= 5x^3 – 10x^2 + 5x – 5 – x^4 + 2x^3 – x^2 + x

= –x^4 + (5x^3 + 2x^3) – (10x^2 + x^2) + (5x + x) – 5

= –x^4 + 7x^3 – 11x^2 + 6x – 5

Ta có:

(x^3 – 2x^2 + x – 1).(x – 5)

= (x3 – 2x^2 + x – 1).[–(5 – x)]

= – (x^3 – 2x^2 + x – 1).(5 – x)

= – (–x^4 + 7x^3 – 11x^2 + 6x – 5)

= x^4 – 7x^3 + 11x^2 – 6x + 5
Bình luận
There are no comments made yet.
  1. 2 tuần trước
  2. Toán Học
  3. # 1
  • Trang :
  • 1


There are no replies made for this post yet.
However, you are not allowed to reply to this post.

Đăng Nhập

Vừa được trả lời

Mệnh đề sai (chẳng hạn với n = 1 thì 21 < 1 + 2 = 3). Mệnh đề phủ định là: “∃n ∈ N, 2n < n + 2”....
Mệnh đề đúng (chẳng hạn n = 2, khi đó 22 + 1 = 5 là số nguyên tố). Mệnh đề phủ định: “∀n ∈ N, 2n + 1 là hợp số”....
Mệnh đề sai (chẳng hạn, với n = 3 thì 3^2 - 1 = 8 không là bội số của 3). Ta có mệnh đề phủ định: “∃n ∈ N*, n^2 - 1 không là bội số của 3”....
Mệnh đề P(5): “5^2 - 1 chia hết cho 4” là mệnh đề đúng, mệnh đề P(2): “2^2 - 1 chia hết cho 4" là mệnh đề sai....
Phát biểu mệnh đề P ⇔ Q bằng hai cách. Cách 1. “Tứ giác ABCD là hình vuông khi và chỉ khi tứ giác ABCD là hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc”. Cách 2. “Tứ giác ABCD là hình vuông nếu và c...