1. Trần Hoàng Long
  2. Toán Học
  3. Thứ ba, 29 Tháng 1 2019
  4.  Theo dõi qua email
Giúp mình tính cái này với ạ

Tính (x^3 – 2x^2 + x – 1)(5- x)
Bình luận
There are no comments made yet.
Chấp Nhận Câu Trả Lời Pending Moderation
0
Votes
Undo
(x^3 – 2x^2 + x – 1)(5 – x)

= (x3 – 2x^2 + x – 1).5 + (x^3 – 2x^2 + x – 1).(–x)

= x^3.5 + (–2x^2).5 + x.5 + (–1).5 + x^3.(–x) + (–2x^2).(–x) + x.(–x) + (–1).(–x)

= 5x^3 – 10x^2 + 5x – 5 – x^4 + 2x^3 – x^2 + x

= –x^4 + (5x^3 + 2x^3) – (10x^2 + x^2) + (5x + x) – 5

= –x^4 + 7x^3 – 11x^2 + 6x – 5

Ta có:

(x^3 – 2x^2 + x – 1).(x – 5)

= (x3 – 2x^2 + x – 1).[–(5 – x)]

= – (x^3 – 2x^2 + x – 1).(5 – x)

= – (–x^4 + 7x^3 – 11x^2 + 6x – 5)

= x^4 – 7x^3 + 11x^2 – 6x + 5
Bình luận
There are no comments made yet.
  1. hơn một tháng trước
  2. Toán Học
  3. # 1
  • Trang :
  • 1


There are no replies made for this post yet.
However, you are not allowed to reply to this post.

Đăng Nhập

Vừa được trả lời

3Fe +2O2 > Fe3O4 0.3 0.2 0.1 nFe3O4 = 0.1 mol VO2 = 4.48 l mFe = 16.8 g...
C% = 3,56 / (3,56 +100)...
[OH-] = (10^-14) / [H+] = 10^-14 / 10^-12 = 10^-2 = 0,01 M...