1. Trần Hoàng Long
  2. Toán Học
  3. Thứ ba, 29 Tháng 1 2019
  4.  Theo dõi qua email
Giúp mình tính cái này với ạ

Tính (x^3 – 2x^2 + x – 1)(5- x)
Bình luận
There are no comments made yet.
Chấp Nhận Câu Trả Lời Pending Moderation
0
Votes
Undo
(x^3 – 2x^2 + x – 1)(5 – x)

= (x3 – 2x^2 + x – 1).5 + (x^3 – 2x^2 + x – 1).(–x)

= x^3.5 + (–2x^2).5 + x.5 + (–1).5 + x^3.(–x) + (–2x^2).(–x) + x.(–x) + (–1).(–x)

= 5x^3 – 10x^2 + 5x – 5 – x^4 + 2x^3 – x^2 + x

= –x^4 + (5x^3 + 2x^3) – (10x^2 + x^2) + (5x + x) – 5

= –x^4 + 7x^3 – 11x^2 + 6x – 5

Ta có:

(x^3 – 2x^2 + x – 1).(x – 5)

= (x3 – 2x^2 + x – 1).[–(5 – x)]

= – (x^3 – 2x^2 + x – 1).(5 – x)

= – (–x^4 + 7x^3 – 11x^2 + 6x – 5)

= x^4 – 7x^3 + 11x^2 – 6x + 5
Bình luận
There are no comments made yet.
  1. hơn một tháng trước
  2. Toán Học
  3. # 1
  • Trang :
  • 1


There are no replies made for this post yet.
However, you are not allowed to reply to this post.

Đăng Nhập

Vừa được trả lời

2FeS + 10H2SO4 -> Fe2(SO4)3 + 10H2O + 9SO2 Hình như bạn viết thừa S...
Dung môi là chất có khả năng hòa tan chất khác để tạo thành dung dịch Chất tan là chất bị hòa tan trong dung môi Dung dịch là hỗn hợp đồng nhất giữa dung môi và chất tan Ví dụ: Trong dung dịch nước...
Hình như pt này ko tồn tại bạn ơi ...
Mình méo biết nó có xảy ra ko nhưng theo yêu cầu thì: xFeO3 + (3x-2y)H2-->2FexOy + (3x-2y)H2O...
Mệnh đề sai (chẳng hạn với n = 1 thì 21 < 1 + 2 = 3). Mệnh đề phủ định là: “∃n ∈ N, 2n < n + 2”....