1. Đặng Huy Hoàng Gia
  2. Toán Học
  3. Thứ ba, 29 Tháng 1 2019
  4.  Theo dõi qua email
Tính giúp mình (x^2 – 2x + 1)(x – 1)
Bình luận
There are no comments made yet.
Chấp Nhận Câu Trả Lời Pending Moderation
0
Votes
Undo
(x^2 – 2x + 1)( x – 1)

= x^2.(x – 1) + (–2x).(x – 1) + 1.(x – 1)

= x^2.x + x^2.(– 1) + (– 2x).x + (–2x).(–1) + 1.x + 1.(–1)

= x^3 – x^2 – 2x^2 + 2x + x – 1

= x^3 – (x2 + 2x^2) + (2x + x) – 1

= x^3 – 3x^2 + 3x – 1
Bình luận
There are no comments made yet.
  1. hơn một tháng trước
  2. Toán Học
  3. # 1
  • Trang :
  • 1


There are no replies made for this post yet.
However, you are not allowed to reply to this post.

Đăng Nhập

Vừa được trả lời

3Fe +2O2 > Fe3O4 0.3 0.2 0.1 nFe3O4 = 0.1 mol VO2 = 4.48 l mFe = 16.8 g...
C% = 3,56 / (3,56 +100)...
[OH-] = (10^-14) / [H+] = 10^-14 / 10^-12 = 10^-2 = 0,01 M...