1. Đặng Huy Hoàng Gia
  2. Toán Học
  3. Thứ ba, 29 Tháng 1 2019
  4.  Theo dõi qua email
Giúp mình giải bài này: Tính diện tích phần hình còn lại mà không cần đo

Từ một miếng tôn hình vuông có cạnh bằng a + b, bác thợ cắt đi một miếng cũng hình vuông có cạnh bằng a – b (cho a > b). Diện tích phần hình còn lại là bao nhiêu? Diện tích phần hình còn lại có phụ thuộc vào vị trí cắt không?
Bình luận
There are no comments made yet.
Chấp Nhận Câu Trả Lời Pending Moderation
0
Votes
Undo
Diện tích của miếng tôn ban đầu là (a + b)^2.

Diện tích của miếng tôn phải cắt là : (a – b)^2.

Phần diện tích còn lại (a + b)^2 – (a – b)^2.

Ta có: (a + b)^2 – (a – b)^2

= (a^2 + 2ab + b^2) – (a^2 – 2ab + b^2)

= a^2 + 2ab + b^2 – a^2 + 2ab – b^2

= 4ab

Hoặc: (a + b)^2 – (a – b)^2

= [(a + b) + (a – b)].[(a + b) – (a – b)] (Áp dụng hằng đẳng thức (3))

= 2a.2b

= 4ab.

Vậy phần diện tích hình còn lại là 4ab và không phụ thuộc vào vị trí cắt.
Bình luận
There are no comments made yet.
  1. hơn một tháng trước
  2. Toán Học
  3. # 1
  • Trang :
  • 1


There are no replies made for this post yet.
However, you are not allowed to reply to this post.

Đăng Nhập

Vừa được trả lời

[OH-] = (10^-14) / [H+] = 10^-14 / 10^-12 = 10^-2 = 0,01 M...
Thể tích của H2 = 4,48 => số mol H2 = 0,2 gọi số mol của Al, Fe lần lượt là x,y PTHH 2Al + 6HCl => 2AlCl3 + 3H2 x => 3x Fe + 2HCl => FeCl2 + H2 y => y Từ PT ta có hệ...