1. Định Thi Hải Yến
  2. Toán Học
  3. Thứ ba, 29 Tháng 1 2019
  4.  Theo dõi qua email
Giúp mình tính giá trị của biểu thức áp dụng hằng đẳng thức đáng nhớ:
a) x^3 + 12x^2 + 48x + 64 tại x = 6
b) x^3 – 6x^2 + 12x – 8 tại x = 22
Bình luận
There are no comments made yet.
Chấp Nhận Câu Trả Lời Pending Moderation
0
Votes
Undo
a) x^3 + 12x^2 + 48x + 64
= x^3 + 3.x^2.4 + 3.x.42 + 43
= (x + 4)^3

Tại x = 6, giá trị biểu thức bằng (6 + 4)^3 = 10^3 = 1000.

b) x^3 – 6x^2 + 12x – 8
= x^3 – 3.x^2.2 + 3.x.22 – 23
= (x – 2)^3

Tại x = 22, giá trị biểu thức bằng (22 – 2)^3 = 20^3 = 8000.
Bình luận
There are no comments made yet.
  1. hơn một tháng trước
  2. Toán Học
  3. # 1
  • Trang :
  • 1


There are no replies made for this post yet.
However, you are not allowed to reply to this post.

Đăng Nhập

Vừa được trả lời

[OH-] = (10^-14) / [H+] = 10^-14 / 10^-12 = 10^-2 = 0,01 M...
Thể tích của H2 = 4,48 => số mol H2 = 0,2 gọi số mol của Al, Fe lần lượt là x,y PTHH 2Al + 6HCl => 2AlCl3 + 3H2 x => 3x Fe + 2HCl => FeCl2 + H2 y => y Từ PT ta có hệ...