1. Trần Hoàng Long
  2. Toán Học
  3. Thứ ba, 29 Tháng 1 2019
  4.  Theo dõi qua email
Giúp mình viết các biểu thức sau dưới dạng lập phương của một tổng hoặc một hiệu:
a) –x^3 + 3x^2 – 3x + 1
b) 8 – 12x + 6x^2 – x^3
Bình luận
There are no comments made yet.
Chấp Nhận Câu Trả Lời Pending Moderation
0
Votes
Undo
a) –x^3 + 3x^2 – 3x + 1
= (–x)^3 + 3.(–x)^2.1 + 3.(–x).1 + 13
= (–x + 1)^3 (Áp dụng HĐT (4) với A = –x và B = 1)

b) 8 – 12x + 6x^2 – x^3
= 23 – 3.22.x + 3.2.x^2 – x^3
= (2 – x)^3 (Áp dụng HĐT (5) với A = 2 và B = x)
Bình luận
There are no comments made yet.
  1. hơn một tháng trước
  2. Toán Học
  3. # 1
  • Trang :
  • 1


There are no replies made for this post yet.
However, you are not allowed to reply to this post.

Đăng Nhập